اساسنامه

باسمه تعالی

اساسنامه انجمن خیریه یاران صبح

مجمع عمومی امنا

فصل اول – کلیات و اهداف :

ماده ۱

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن خیریه یاران صبح است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار “انجمن” نامیده می شود

ماده ۲

نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای انجمن غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع ،با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود .

ماده ۳

محدوده فعالیت انجمن درسطح استان یزد و در سطح شهرستان مهریز است.

ماده ۴

محل : مرکز اصلی انجمن دراستان : یزد – شهرستان مهریز به نشانی : یزد-مهریز-مزویر آباد-میدان توحید-خیابان شاه صفی الدین-سه راه اکبر آباد-خیابان مسجد النبی-کوچه شهید واعظی-کد پستی:۸۹۸۱۸۵۴۵۹۶ واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید .

ماده ۵

تابعیت : انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

ماده ۶

مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد .

ماده ۷

دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال می‌باشد که از سوی هیأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است .

ماده ۸

هیأت موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده‌ و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت .

ماده ۹

اهداف انجمن عبارتند از :

الف : کلیات

حمایت از خانواده های بی سرپرست بیماران صعب العلاج و بیماری های خاص و ایتام در راستای زدودن فقر و تنگدستی از جامعه اسلامی در راستای احیای هرچه بیشتر ارزش های اسلامی در پرتو حدیث شریفه ی کاد الفقر ان یکون کفرا.ان شاالله

ب : روش اجرای هدف

امکان عضویت عمومی برای تمام قشرهای جامعه و خیرین با پرداخت ماهیانه مبالغ خیریه معین و دلخواه به حساب انجمن و صرف مبالغ درموارد خرجی که با تحقیق و بررسی هیئت امنا و به کمک ادارات ذیصلاح معین شده اند.

فصل دوم : ساختار

ماده ۱۰

ارکان انجمن عبارتند از :

۱- مجمع عمومی ۲- هیات مدیره ۳-بازرس

ماده ۱۱

وظایف مجمع عمومی مؤسس:

۱-انجام اقدامات اولیه برای تاسیس انجمن؛

۲- تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن؛

۳- انتخاب اعضاء هیأت امنا؛

۴-انتخاب اولین مدیران و بازرسان.

 

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، دربار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می‌شود.

ماده ۱۲

مجمع عمومی عادی متشکل از اعضای هیات امنا بوده و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود .

تعداد اعضای هیات امنایی ۹نفر می باشد

ماده ۱۳

چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضا هیات امنا به علل فوت ، عزل و یا استعفا غیر ممکن شود، هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت نسبی اعضا بعنوان عضو هیات امنا انتخاب می نماید .

ماده ۱۴

مجمع عمومی عادی هیات امنا سالانه در مرداد ماه تشکیل خواهد شد . جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره ۱ – اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰(ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت .

تبصره ۲- مجمع عمومی هیات امنا ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس (ها) یا یک ‌پنجم اعضاء هیات امنا در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید، تشکیل می گردد .

تبصره ۳- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت ( کتبی-تلفنی ) صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها روزنامه بانگ صبح می‌باشد.

ماده ۱۵

وظایف مجمع عمومی عادی امنا:

۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)؛

۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (ها)؛

۳- تعیین خط مشی کلی انجمن؛

۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره؛

۵- تعیین عضو جانشین هیات امنا؛

۶- تصویب ترازنامه و بودجه انجمن؛

۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها؛

۸- عزل اعضای امنا، هیات مدیره و بازرسان.

ماده ۱۶

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

۱- با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس؛

۲- با درخواست یک‌ پنجم اعضای امنا.

تبصره ۱- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل ۱۰ (ده) روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا امنا خواهد رسید .

تبصره ۲ – اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضای امنا تشکیل می‌گردد.

تبصره ۳ – تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده ۱۷

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده :

۱- تصویب تغییرات اساسنامه؛

۲- بررسی و تصویب یا رد انحلال انجمن؛

۳- تغییر در میزان سرمایه؛

۴- انحلال قبل از موعد؛

۵- هرگونه تغییر در ماهیت.

ماده ۱۸

جلسات مجامع عمومی امنا توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند .

تبصره ۱- اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد .

تبصره ۲ – رئیس هیات مدیره‌ ، رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد .

ماده ۱۹

هیات مدیره :

انجمن دارای هیات مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.

تبصره ۱- جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود .

تبصره ۲ – شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۲ جلسه متوالی یا۳ جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .

تبصره ۳ – دعوت از اعضای هیات مدیره باید حداقل ۵ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد .

ماده ۲۰

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید .

ماده ۲۱

هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه ۱ بار تشکیل می‌گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .

تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق‌العاده بموجب آئین‌نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده ۲۲

اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود ، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه‌‌ای که به تصویب مجمع عمومی امنا خواهد رسید مشخص می‌نماید.

تبصره ۱- هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند .

تبصره ۲- هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نماید .

ماده ۲۳

هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع بوده همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امنا به منظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت نماید . هیات مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تائید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام نماید.

ماده ۲۴

هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن انجام دهد .

تبصره ۱– جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیات امنا است ، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد .

تبصره ۲– هیات مدیره پس از تصویب می‌تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه‌های جاری انجمن تا مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

ماده ۲۵

مجمع عمومی عادی امنا ۱ نفر را بعنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود .

ماده ۲۶

هیأت مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می‌نماید .

تبصره : مدیرعامل نمی تواند درعین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضرین اعضای مجمع عمومی

ماده ۲۷

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید .

ماده ۲۸

هیأت مدیره و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده ۲۹

اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند:

۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند؛

۲- مدیران و مدیر عامل؛

۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛

۴- همسر اشخاص مذکور دربند۲٫

تبصره :انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است.

ماده ۳۰

وظایف بازرس بشرح ذیل است :

۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا؛

۲- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛

۳- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا؛

۴- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛

۵- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید .

ماده ۳۱

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن .حق امضا دارد

تبصره۱: عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد .

تبصره ۲- اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد

تبصره ۳- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده ۳۲

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد :

۱- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛

۳- نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر ؛

۴- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد؛

۵- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛

۶- تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛

۷- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره؛

۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر؛

۹- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره؛

۱۰- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

ماده ۳۳

حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود .

در صورتیکه مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید .

ماده ۳۴

مدت ماموریت مدیرعامل از مدت ماموریت هیأت مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضا مدت ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد .

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۵

بودجه انجمن از طریق ذیل تأمین می‌شود.

الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی ب) وقف و حبس. پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین‌نامه.

الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی.

ب) وقف و حبس.

پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین‌نامه.

ماده ۳۶

درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارایه خواهد شد .

تبصره ۱- هیأت مدیره مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمن موجود است در حساب مخصوصی بنام انجمن نزد یکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید .

تبصره ۲- سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان مرداد ماه ختم می‌شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.

تبصره ۳- مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیر عامل صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴-کلیه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می شود

تبصره ۵– مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید .

ماده ۳۷

هیأت مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده ۳۸

هیأت مدیره مکلف است محل انجمن و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید .

ماده ۳۹

انجمن دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد . هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکتها ارسال نماید.

تبصره- هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤلیت قانونی دارد.

ماده ۴۰

انحلال : در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید .

تبصره ۱: مجمع عمومی فوق‌العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم‌نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می‌گردد، واگذار نماید.

تبصره ۲- تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۳- هیات تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید .

تبصره ۴- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید .

ماده ۴۱

چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد، انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده ۴۲

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین‌نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۴۳

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۳ ماده و ۳۵ تبصره در نشست مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۴ مجمع عمومی موسس به تصویب رسید .    محل امضاء

 

 

درباره ی admin

همچنین ببینید

بسته عیدانه انجمن

السلام علیک یا فاطمه الزهرا باسلام خدمت همه عزیزان، خیرین و حامیان گرانقدر انجمن خیریه ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *